Kristiansand Airport Kjevik (KRS) - nilsmosberg
Kristiansand Airport Kjevik (KRS) on July 5, 2013. Royal Norwegian Air Force Republic RF-84F Thunderflash "AZ-H" (cn 51-17055/365).

Kristiansand Airport Kjevik (KRS) on July 5, 2013. Royal Norwegian Air Force Republic RF-84F Thunderflash "AZ-H" (cn 51-17055/365).

RF84F